WIS 22, Montello

Main Street and Montello Street

Map